مقالهبایگانی

گنو (GNU) چیست؟

گنو (GNU) چیست؟ گنو سیستم عاملی با نرم افزار آزاد است، یعنی در واقع به …